شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتک العصم خطاهايي انجام مي گيرد، که موجب آبرو ريزي است اين آبرو ريزي، ممکن است تا چندين سال ادامه داشته باشد. خدايا! هر خطايي که باعث پرده دري ما شود، و يا باعث آبرو ريزي ما گردد، مورد مغفرت خود قرار بده تا گناهمان ادامه دار نباشد. (ذنب) (گناه دنباله دار..) ذَنب= دُنب دَنباله
الهي امين
هما بانو
الهي آمين
آمين يا رب العالمين
ساعت ویکتوریا
شيخ محمد
رتبه 0
0 برگزیده
37 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top